För Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är ansvarsfullhet betecknande för företagets investeringsverksamhet och principer för ägarstyrning. Till principerna för ansvarsfulla investeringar hör också hämmandet av klimatförändringen. För att minska kolavtrycket från fastigheter använder Varma Leanheats lösning.

Varma ansåg redan för ett par år sedan att i längden behöver företagsansvar inte strida mot vinstkraven. Investerarna och företagen har möjligheten att göra världen en bättre plats att leva i och detta måste beaktas också i investeringsbeslut.

År 2016 publicerade Varma en klimatpolitik för sina investeringar. Den lade fram ambitiösa målsättningar för att minska kolavtrycken för investeringar i olika egendomsslag. Ett långsiktigt mål är att portföljen ska följa målsättningarna för klimatmötet i Paris , dvs Varma vill vara med och bromsa den globala temperaturökningen så den inte överstiger 2 grader. Vice vd Reima Rytsölä som ansvarar för Varmas investeringar tycker målet är realistiskt.

För en investerare innebär det att fokusera på vissa faktorer: hur man kan minimera riskerna för fossila bränslen och samtidigt finna nytta i framtidens teknologier”, säger Rytsölä.

Varma äger otaliga fastigheter runtom i Finland, däribland 4100 lägenheter. Varma har egna målsättningar för dessa fastigheter men också målsättningar, som vi bundit oss till då vi anslöt oss till VAETS – åtgärdsprogrammet för hyresbostäder inom fastighetsbranschens energieffektivitetsavtal”.

För lägenheter sker minskandet av koldioxidutsläpp lättast genom att se över värmeförbrukningen”, säger Aarne Markkula, direktör för fastighetsutveckling på Varma.

Med hjälp av Leanheat-lösningen har Varma minskat på övervärmningen i lägenheter och jämnat ut förbrukningstoppar. Problem i fastigheterna hittas och åtgärdas snabbt, på så sätt har man också undvikit större värmeförluster. Energiförbrukningen har minskat och därmed också koldioxidutsläppen.

Markkula vill betona att investeringen i Leanheats lösning varit gynnande också ekonomiskt.

Pay-Back-tiden för den här investeringen är under 3 år”, berättar Markkula.

Varma har jämfört resultaten som nåtts med hjälp av Leanheat med resultat från en konkurrerande lösning. I den jämförelsen har Leanheat producerat klart bättre resultat. Varma planerar därför nu att utvidga användningen av Leanheats lösning till ytterligare andra av sina fastighetsobjekt.